Schoolgids 2018-2019

De schoolgids voor het jaar 2018-2019 is een praktisch document, dat u tijdens het jaar regelmatig zult raadplegen. Wij beschrijven hierin wat wij belangrijk vinden voor het onderwijs op onze school en hoe wij (directie, leerkrachten, leerlingen en ouders) daaraan dagelijks samen werken. Ook kunt u lezen welke stappen de school zet in haar eigen ontwikkeling. Verder vindt u in de gids praktische informatie over onze school.

Schoolgids-2017-2018.jpgDe schoolgids is bestemd voor de ouders van de huidige leerlingen, maar ook voor ouders die zich aan het oriƫnteren zijn op een school voor hun kind. Een belangrijk hulpmiddel bij de keuze die ouders moeten maken! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.

Een school kies je dan ook met zorg. Maakt u via deze gids voor het eerst kennis met onze school, dan heten wij u van harte welkom. We hopen dat uw kind zich bij ons snel thuis zal voelen. Als uw kind al bij ons op school zit, zijn we daar blij mee! Wij zijn er trots op dat u als ouders/verzorgers het vertrouwen in onze school stelt. Een enthousiast team met de juiste mix van ervaring en pionierschap werkt met elkaar aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs op een fijne school.

Mocht u nog meer willen weten dan bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Liefst onder schooltijd, zodat u een goed beeld krijgt van hoe er met kinderen gewerkt en omgegaan wordt. Wanneer u ons ontmoet dan zijn wij open, persoonlijk, luisterend, gericht op samenwerking en gericht op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van elk kind. Het spreekt voor zich dat leerlingen, personeelsleden en ouders wel eens een fout kunnen en mogen maken. Bij ons is die dan bespreekbaar en de opbrengst daarvan leidt tot een ontwikkeling die verbetering realiseert.

Download schoolgids

Schoolondersteuningsprofiel

Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet verplicht scholen voor elk kind een passende plek te vinden. Vaak kan dit op de school van aanmelding, maar soms passen de onderwijsbehoeften van een kind niet bij de ondersteuningsmogelijkheden van een school. In dat geval wordt gezocht naar een andere, passende plek.

Het samenwerkingsverband Stromenland heeft het minimale niveau van de basisondersteuning vastgesteld in het ondersteuningsplan. De basisondersteuning zoals omschreven door Stromenland is de ondersteuning die elke school binnen het samenwerkingsverband moet kunnen bieden. De extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt, maar niet binnen de basisondersteuning valt. Het samenwerkingsverband zorgt voor een dekkend aanbod binnen de regio.
 
Om de ondersteuningsmogelijkheden van de school in kaart te brengen, is iedere school wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het SOP staat beschreven welke mogelijkheden de school kan bieden met haar eigen middelen. Dit wordt aan de hand van de volgende kenmerken beschreven:

  • een algemene beschrijving van de school;
  • de basisondersteuning;
  • de mogelijkheden voor extra ondersteuning;
  • de grenzen aan de ondersteuning;
  • de ambities van de school.

De school heeft het huidige profiel opgesteld waarbij rekening is gehouden met de teamdeskundigheid en de beschikbare, financiĆ«le middelen. Veranderingen binnen het team of in het budget kunnen van invloed zijn op de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Het SOP wordt jaarlijks  geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP. Na instemming van de MR is het document definitief.

 Het Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 voor onze Zonnewende is hier beschikbaar.

Privacy Brede School De Zonnewende

Op Brede School De Zonnewende wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement  is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen in de schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie. Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met de leerling gegevens, dan kunt u dat nalezen in de privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt.

De school maakt gebruik van de volgende leveranciers:

- Malmberg

- Zwijsen

- Mijnklas

- Basispoort

- Digiduif

Digiduif

Wij vinden de communicatie met ouders erg belangrijk.
Om u nog beter te bereiken werken we met een online Digiduif (www.digiduif.nl). Via Digiduif sturen wij berichten aan u via e-mail en via een app op uw smartphone. Het inschrijven voor activiteiten, ouderhulp en de rapportgesprekken verloopt ook via Digiduif.
Mocht u vragen hebben over het gebruik van Digiduif, dan kunt u terecht bij Angelique Vink.